1/4 - sobota, 10 lipca 2021 - WOLNE MIEJSCA: 41

Decathlon TRYathlon - sobota 10 lipca 2021 - WOLNE MIEJSCA: 196

1/2 - niedziela, 11 lipca 2021 - WOLNE MIEJSCA: 0

1/8 - niedziela, 11 lipca 2021 - WOLNE MIEJSCA: 0

Quadrathlon - niedziela 11 lipca 2021 - WOLNE MIEJSCA: 57